કમળો

તારા શાંત નેત્ર-સમુદ્રમાં ઘૂમી રહ્યા છે , એ વમળો તો નથી ને?
તારી આંખો તારા પીળા ડ્રેસ સાથે મેચ થાય છે એ વાત સારી છે,
પણ કાલે ડોક્ટરને બતાવી આવજે, જો જે, તને કમળો તો નથી ને?

તા.ક. –

This post is dedicated to my fiancée Manali who is suffering from Jaundice, I hope she is feeling better.