ચા છે કદી, કદી છે દૂધ જીંદગી

(રાગ – કલ હો ન હો)

વારેઘડીએ બદલે છે રુપ જીંદગી,
ચા છે કદી તો કદી દુધ જીંદગી.
દરેક પળ આયાં(હે…. કાઠિયાવાડમાં ભુલા પય્ડા)
પેટ ભરીને ખાઓ, આજે બનાવેલુ ભોજન,
કાલે હો ન હો.

ભાવે જે તમને પુરા દિલ થી,
મળે છે એ મોટા બિલથી.
એવુ જો ક્યાંય મળે મફત,
દોડી જાઓ લેવા એ તરત.
તગારા ભરીને પેટમાં જાવા દ્યો,
આવુ મફત કાલે હો ન હો.
દરેક પળ આયાં
પેટ ભરીને ખાઓ, આજે બનાવેલુ ભોજન,
કાલે હો ન હો.

સત્યનારાયણનો પ્રસાદ લઇને,
આવે જો કોઇ થોડી વાર રહીને,
લાખ સમજાવો પાગલ પેટને;
પેટ ધરાય ખાલી ખઇને.
દુકાળમાં જો,
અધિકમાસ હોય તો?
આવો પ્રસાદ, કાલે હો ન હો.
દરેક પળ આયાં
પેટ ભરીને ખાઓ, આજે બનાવેલુ ભોજન,
કાલે હો ન હો.

-સાક્ષર

તા.ક. –
પતિ – ” ગઈ કાલે સત્યનારાયણની કથામાં થી શું શીખી ને આવ્યા? “
પત્ની – “શીરો બનાવવાની રીત.”
🙂