જોઈશે રે લોન વ્હાલમને

પહેલાના જમાનાની “વ્હાલી”ઓ વ્હાલમના બોલ સાંભળતી હતી, હવે તો બસ સંભળાવે છે.

(લઘર વઘર અમદાવાદીની એક ફેસબુક પોસ્ટ પરથી પ્રેરિત)

ઉંબરે ઊભી સંભળાવું રે બોલ વ્હાલમને;
ઘરમાં સૂતી સંભળાવું રે બોલ વ્હાલમને.

કાલ તો હવે શોપિંગ મોલમાં જઈશું રે લોલ,
કાલ તો હવે બ્હાર હોટેલમાં ખાઇશું રે લોલ,
મોલમાં દહોરો આવશે મને,
આખું મેનુ ભાવશે મને,
જોઈશે રે લોન વ્હાલમને.
લોન વ્હાલમને.

ઉંબરે ઊભી સંભળાવું રે બોલ વ્હાલમને.
ઘરમાં સૂતી સંભળાવું રે બોલ વ્હાલમને.

– સાક્ષર

તા.ક. –

મારી પત્નીએ સૂચવ્યું કે આપણે રોજ મોલમાં જઈએ, દર વખતે કંઈક ખરીદવું એવું જરૂરી નથી પણ રોજ ચાલવાનું થઇ જશે અને મજા પણ આવશે, workout થઇ જશે; એની વાત સાચી હતી, અમારા ત્રણેયનું workout થઇ જાય છે, મારું, મારી પત્ની નું  અને મારા વોલેટનું.

પત્નીને મારી કોમ્પ્યુટર હોવાનો વ્હેમ છે…

બે દિવસ પહેલાં જ શ્રી અધીર અમદાવાદીની એક રચના પોસ્ટ કરી હતી… આજે પણ એમની જ એક નવી રચના માણો.

૩૮૬નુ પ્રોસેસરને ૬૪ એમ્ બી. રૅમ છે.
પત્નીને મારી કોમ્પ્યુટર હોવાનો વ્હેમ છે.

તોયેએ કેમ ગરમ થઈ જાય છે????
ચાર ચાર તો નાખ્યા ઘરમાં ફેન છે.

સ્પીડ ઓછી છે નેટ્ની જેમ્ એની
લાગે છે જાણે મગજમાં ટ્રાફિક જૅમ છે

ટીવીને નેટ સર્ફિંગમાં એ તો એક્સ્પર્ટ
ને ચોક્ડીમાં સર્ફના પડીકા એમનેમ છે

બૅકગ્રાઉન્ડમાં ચાલતા ‘અધીર’ના પ્રોગ્રામોને હેન્ગ કરે
આતો પત્ની છે કે સસરાએ મોક્લેલ સ્પેમ છે?

© અધીર અમદાવાદી
“નકલી અમદાવાદીઓ અને ગાયોથી ચેતતા રહેજો!”