૧૩ – તો પણ ઘણું (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

માત્ર ડગલું એક આગળ વધ્યા તો પણ ઘણું.
કે પછી બસ પાછળ ના પડ્યા તો પણ ઘણું.

એવી ક્યાં ઈચ્છા હતી કે મળે ઈશ્વર મને ,
માનવી માનવ જેવા જો મળ્યા તો પણ ઘણું. *

“તું ભણ્યો પણ એટલું કંઈ ગણ્યો નહિ” એમ જો
કોઈ કહી જાય, એટલું બસ ભણ્યા તો પણ ઘણું.

જો જરૂર હો તો અમે સો ટકા ઝાલીશું હાથ,
ને જરૂર ના હોય તો ના નડ્યા તો પણ ઘણું.**

સાક્ષર

* શ્રી સુન્દરમ ની ક્ષમા યાચના સહ

** શ્રી શાહબુદ્દીન રાઠોડ ની ક્ષમા યાચના સહ

તા. ક. – આ વખતે બે પોસ્ટ વચ્ચે સમય વધી ગયો, આવતી પોસ્ટ થી બે અઠવાડિયા ની frequency લાવી દઈશું.