ઈ-વાચકમાં “રીક્ષા અને રીક્ષાવાળાઓ”

ટાઈટલ થોડું બઘવાઇ જવાય એવું છે નહિ? વાંધો નહિ… થોડીક લીંકોમાં બધું સ્પષ્ટ થઇ જશે…

ઓરકુટની એક કોમ્યુનીટી ગુજરાતી=મેગેઝિન, છાપા અને કોલમ છેલ્લા ૩ વર્ષથી ઈ-મેગેઝીન પ્રસિદ્ધ કરે છે… તો આ વખતના મેગેઝીનમાં મેં “રીક્ષા અને રીક્ષાવાળાઓ” નામનો લેખ લખીને મોકલાવ્યો હતો… જે તમે નીચેની લીંકો દ્વારા વાંચી શકશો.

મેકિંગ ઓફ ધ મેગેઝીન : http://rajniagravat.wordpress.com/2011/06/08/e_vachak-2011/
ઈ-મેગેઝીન ઓનલાઈન વાંચવાની લીંક –> https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0ByoruaF8i9lHYTRlMjgzNzQtODFjMS00MjQ4LTk4OTAtY2M3M2RiMDEzM2Zh&hl=en_US&authkey=CIPRhe8C&pli=1
ઈ-મેગેઝીન download કરવાની લીંક –> http://www.4shared.com/document/DxttwuM8/E_mag_3.html