15 – ગો કોરોના – પેરોડી ગઝલ વિડિઓ (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

(રાગ: હોઠો સે છુ લો તુમ – જગજીત સિંહ)

શેરમાર્કેટ પણ તોડ્યા,
શાકમાર્કેટ ના છોડ્યા.

કેવા અને કઈ રીતના!
અમે માસ્ક લેવા દોડ્યા.

અમે ખતમ કર્યા કાગળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

ધોઈ હાથ પડ્યો પાછળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

અમે કામે નથી જાતા,
નથી જાતા નિશાળે પણ.

એવું ય નથી કહેતા,
છે જલસા અમારે પણ.

ક્યારે હટશે આ વાદળ?
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

તું છે છીંકનું એક ઝાકળ,
કોરોના ગો, ગો કોરોના.

સાક્ષર