10– મરજીયાત હેલ્મેટ (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

આ અહીં પહોંચ્યાં પછી આટલું સમજાય છે,
આ બધું કરવામાં મારી વાટ લાગી જાય છે.

થાય છે તારી અહીં ચાંદથી સરખામણી,
સાંભળ્યું છે ચાંદ પર તું ઘણી વખણાય છે.

બોલવા ને પાળવા માં ફરક બસ એટલો,
જીભની મસ્તીમાં આખી પત્તર રગડાય છે.

આમતો ક્યારેય હેલ્મેટ નહોતું ફરજીયાત,
બસ કર્યું જાહેર, તેથી જ સરકાર વગોવાય છે.

સાક્ષર

તા.ક. – 100 ના ટાર્ગેટમાં 10 પર પહોંચ્યા પછી પહેલો વિચાર જે આવેલો એના પર છે આ ગઝલની પહેલી પંક્તિ, કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શુક્લની ગઝલ પરથી પ્રેરિત છે આ ગઝલ. એમની પ્રથમ પંક્તિ હતી,


“આ અહીં પહોંચ્યાં પછી આટલું સમજાય છે,
કોઈ કાંઈ કરતુ નથી આ બધું તો થાય છે”


પણ આ 10 ગઝલ લખ્યા પછી હવે ખબર પડે છે કે કેટલા 10 એ સો થાય છે. પણ હું પોતાને સાંત્વન આપ્યા કરું છું કે એક દિવસ પહોંચી જઈશું 100 પર વાંધો નહિ 🙂