11– 2019 માં (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

આરંભે શૂરા થયા, બે હજાર ઓગણીસમાં,
કામ કંઈ પૂરા થયા, બે હજાર ઓગણીસમાં!*

કંઇક સ્વપ્નો ને વાવ્યા, કંઇક સ્વપ્નો ને પામ્યા,
કૈંક ના ચૂરા થયા , બે હજાર ઓગણીસમાં.

વર્ષ જે વીતી ગયું, રંગ બદલાવી ગયું ,
વાળ જો ભૂરા થયા, બે હજાર ઓગણીસમાં.

જીંદગી ની ચા જુઓ લગભગ તૈયાર છે,
એક બે ઉભરા થયા, બે હજાર ઓગણીસમાં.

સાક્ષર

* double meaning

Meaning ૧ : કૈંક (કેટલાક) કામ પૂરા થયા

Meaning ૨: કામ ક્યાં પૂરા થયા?

તા.ક. – હવે પછીની નવી ગઝલ નવા વર્ષે.