સભર રીલોડેડ

ગયા વખતે ઇન્ડિયા ગયો હતો ત્યારે મારા નાના(?) ભાઈ સભર માટે એક કવિતા લખી હતી.
એ વખતે સભર મોટી સાઈઝમાં ઉપલબ્ધ હતો અત્યારે એ સાઈઝનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરે છે એની કવિતા.

(છંદ- ગાગાગાગા ગાગાગાગા ગાગાગાગા ગાગાગા)

બે-ત્રણ ગુંબા મારીને એ દાંતો આડા પાડે છે,
ગાલોમાંએ એવી રીતે મોટા ખાડા પાડે છે.

ઘોડા જેવો છે એ તોયે ઘોડા માટે માન નથી ,
ઘોડાને ટંગડી મારીને ઘોડાગાડા પાડે છે.

કરોળિયા પણ બઘવાયા’તા જ્યારે એણે શ્વાસ લીધો,
કોણે અમને ખેંચ્યા બાપુ, આ કોણ જાળા પાડે છે?

જંગલમાં એ જાતો ત્યારે વાનરને મારી લાફો
કાનો મરડી પૂછે કે, “કેમ મારા ચાળા પાડે છે?”

– સાક્ષર

———————————
તા.ક. –
———————————

પગ વચમાં લાવી દીધો અમે ય કેવા ચક્રમ નીકળ્યા;
યોર્કર અમને ફાવે નહિ , અને એ પણ પાછા અક્રમ નીકળ્યા.

દૂધપાક ગઝલ

(છંદ – લગાગા લગાગા લગાગા લગાગા)

બધી બાજુઓમાં બધે ના ભગાડો;
મને જો રમાડો, બરાબર રમાડો.

નથી ફાવતા આ ગગડતાં ગગડતાં;
ટપ્પી એક પાડો, દડાને ઉછાળો.

નથી કોઈ વાનર, જનાવર નથી હું;
બધી ભીંત પરથી મને ના કુદાડો.

તમે કાચ ફોડી અને દોટ મુકો,
પછી માસીઓની, હું ખાઉં છુ ગાળો.

ચલો ઓપનીંગમાં હું આવી ગયો છું;
ઉખાડી શકો જો કશું તો ઉખાડો.

– સાક્ષર

તા.ક. –
– દરેક રમતમાં નવશિખીયા માટે ગુજરાતીમાં શબ્દ છે: “દૂધપાક”. ક્રિકેટમાં આવા દૂધપાકોને છેલ્લે બેટિંગ મળે છે, બોલ લેવા માટે ખુબ ભગાવવામાં આવે છે વગેરે વગેરે. ગુજરાતી સાહિત્યકારો અને ગઝલકારોએ હમેશા દુધપાકો અંગે દુર્લક્ષ સેવ્યું છે. તેના લીધે દૂધપાક સમાજની વધતી જતી રોષની લાગણીને ડામવાની દિશામાં એક પ્રયાસ.
– આ મારી લખેલી પહેલી ગઝલ છે અને આવી અનેક આવશે એવી આશા સાથે નવી કેટેગરી ગઝલ બનાવી છે.
– ક્યાંક છંદ તૂટ્યા હોય તો મને ગઝલક્ષેત્રનો દૂધપાક ગણી ચલાવી લેવું.