9 – ઝાંપે કોણ છે? (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

આંખ પર કે પંખી પર પણ ધ્યાન આપે કોણ છે ?
પાર્થ ને પૂછ્યું મમ્મીએ જો આ ઝાંપે કોણ છે ?

આંખમાં આંખો પરોવી પકડી મક્કમતાથી હાથ,
ડર ને તું પૂછી જોજે બોલ કાંપે કોણ છે ?

સાંભળ્યું છે કે સમય છે સંપત્તિ તો એ કહો,
આ ક્ષણો ની કડકડતી નોટ છાપે કોણ છે?

શીખી લીધું આપણે કેવી રીતે આગળ જવું,
લે ફેલાવ્યા પગ, હવે ચાદર ને માપે કોણ છે ?

સાક્ષર

તા.ક. –

“I have spent my whole life scared, frightened of things that could happen, might happen, might not happen. 50-years I spent like that. Finding myself awake at three in the morning. But you know what…? What I came to realize is that fear, that’s the worst of it. That’s the real enemy. So, get up, get out in the real world and you kick that b@stard as hard you can right in the teeth.” – Walter White Jr. from Breaking Bad

2 thoughts on “9 – ઝાંપે કોણ છે? (#100ગઝલપ્રોજેક્ટ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s