વાલીઓનું વર્ગીકરણ

જેટલું બચ્યું હોય એમાંથી ચલાવી લે એ મમ્મી,
અને જેટલું વધ્યું હોય એ બધ્ધું દબાવી જાય એ પપ્પા.

તા.ક. – To Pappa, આ તો બીજા બધા પપ્પાઓ માટે લખ્યું છે.

11 thoughts on “વાલીઓનું વર્ગીકરણ

  1. ” અને જેટલું વધ્યું હોય એ બધ્ધું દબાવી જાય એ પપ્પા. ”

    – – – જ્યારે આપણે નાના હતા , અને સહપરિવાર બહારગામ જતા હતા ત્યારે આપણા ચિત્ર વિચિત્ર સામાન અને વસ્તુઓ સુટકેસમાં દબાવી દબાવીને ભરનાર એટલે પપ્પા 😉

    ” જેટલું બચ્યું હોય એમાંથી ચલાવી લે એ મમ્મી, ”

    – – – અને એક જ ચટણીમાં , ચાર ચાર દાબેલીઓ ખવડાવનાર એટલે મમ્મી 😉

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s