કાયપો છે (હાઇકુ)

પક્ષીને થયું:
“ચાલ, પતંગ કાપું”
પક્ષી કપાયું.

– સાક્ષર

આની પહેલા ઉત્તરાયણ વિષે:
૧. કે યાદ કરું છું ઉત્તરાયણ
૨. કપાયેલા પતંગની આત્મકથા

તા.ક. –

“I always wonder why birds choose to stay in the same place when they can fly anywhere on the earth, then I ask myself the same question.”
― Harun Yahya

4 thoughts on “કાયપો છે (હાઇકુ)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s