સમસ્યાનો ઝડપી ઉકેલ


તા.ક. – દુનિયામાં ત્રણ પ્રકારના લોકો હોય છે:
૧. જે અમુક બાબતોમાં માનતા હોય.
૨. જે તે બાબતોના વિરોધી હોય.
અને
૩. બધી બાબતો પર જોક બનાવતા હોય.

6 thoughts on “સમસ્યાનો ઝડપી ઉકેલ

    1. This is for making fun of people who do not understand the Jan LokPal Bill… 🙂
      જમણીબાજુવાળા ભાઈ જનલોકપાલ બિલનો અર્થ સમજ્યા વગર જ દે-ઠોક મચી પડ્યા છે…એમ અહીં કહેવાનો પ્રયત્ન થયેલ છે.
      Generally I don’t explain much…but I thought I was conveying the wrong message to you…hence the clarification. 🙂

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s