‘સામેવાળા માસી’ રેડિયો મિર્ચી પર…

કવિતાની લીંક

Advertisements

9 thoughts on “‘સામેવાળા માસી’ રેડિયો મિર્ચી પર…

  1. Bhari.. mast ekdum… jo aa suchve chhe ke tare IT chhodi ne biji baju dhyan aapvu joiye.. Wake up sidh joile ek var m make u best skills ur profession.. dont fight for other things.. eventhough u r better than all others in IT but u r best as a writer amongst all ur qualities…

  2. As Will Smith said “If you are not making someone’s life better, you are wasting your time”

    Now this funny and humorous poem is broad casted through Radio Mirchi, heard and enjoyed by so many including me. And it seems like you have justified the Will Smith’s quote.

    Cheers!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s