નવો રાવણ (હાઈકુ)

ગઈ સાલ તો
બાળ્યો’તો:  ને આ સાલ
નવો રાવણ!!!!!

-સાક્ષર

તા.ક. – દશેરા એટલે બુરાઈ પર અચ્છાઈનો વિજય અને રાવણને બુરાઈના પ્રતિક તરીકે બાળવામાં આવે છે. દશેરાના દિવસે આપણે બુરાઈનો નાશ(રાવણ-દહન) તો કરી દઈએ છે, પણ એક વર્ષ પછી પાછો બીજો રાવણ તૈયાર જ હોય છે દહન માટે…. જય શ્રી રામ 🙂

8 thoughts on “નવો રાવણ (હાઈકુ)

  1. Sakshar…lol 😀 this is the true life teaching.
    we do not incinerate ‘Ravan’ in reality coz if it is so, then we are wrong in our assumption..truely speaking-the Ravan inside us which takes up diff roles each day, has to be incinerated on this day to remind us that we are actually Ravan for us!
    Sorry, comment is longer than post…hahaha/ do not take comment serious..-^-
    One thing is sure- you have capacity to give important in few words…polish it & U will rock

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s