લઠ્ઠા-ગીત

અઢી અક્ષરનો લઠ્ઠો, ને ચાર અક્ષરના અમે; (નાગરીક=4 અક્ષર)
ખોટ પડી ડોઢ અક્ષરની, તો ડોઢા થજો તમે!

ત્રણ અક્ષરની પોલીસો, આ ત્રણ અક્ષરની બ્રાઈબ,
બે અક્ષરનો ઠોલો માંગે સાત અક્ષરની પ્રાઈજ (ખાઈ-પીને જલસા=7 અક્ષર)

ચાર અક્ષરના ડારૂડીયા ઝૂલતા ખુલ્લેઆમ ફરે
ખોટ પડી ડોઢ અક્ષરની, તો ડોઢા થાજો તમે!

ચાર અક્ષરની નશાબંધીમાં વેચાય હજુય પોટલીયો
પાંચ અક્ષરના કમીશનરની ખેંચાઈ ગઈ ચોટલીયો

ત્રણ અક્ષરનું લીવર કહો ને, મીથાઈલ કેટલો ખમે ?
ખોટ પડી ડોઢ અક્ષરની, તો ડોઢા થાજો તમે!

પાંચ અક્ષરનો અશોકભટ, બે અક્ષરનો શાહ
અઢી અક્ષરનો લઠ્ઠો બનાવે અઢી અક્ષરનો શ્વાન!

ડોઢ અક્ષરનો તાળો જો મળે, તો સઘળા મરે,
ખોટ પડી ડોઢ અક્ષરની, તો ડોઢા થજો તમે.

– તેજસ ભાવસાર

નોંધ – વચ્ચે ઘસાયી ગયેલી કેસેટ જેવી ઇફેક્ટ જાણી જોઇને આપવામાં નથી આવી…એ ખામીયુક્ત કોમ્પ્યુટરનુ પરિણામ છે…
રેકોર્ડિંગમાં વચ્ચે ફોન આવતા રેકોર્ડિંગ અટકી ગયેલ તેની નોંધ લેવી…રિંગ આવવા વાળા ભાગને કાપવામાં આવેલ નથી(જો કે ફોન પરની વાતચીત ને કાપવામાં આવેલ છે)…અને એ પંક્તિ ફોન પત્યા બાદ ફરીથી ગાયેલ છે…

10 thoughts on “લઠ્ઠા-ગીત

 1. Good try to make politician,police,people wake up. but, why did u leave press out? they are most responsible after police as they are resposible for all these happening (this is my opinion)
  And, for your clarifications, please do not say that the effect is due to computer, you have all tools to rectify and why do you have to attend phone when you are doing a more important job!!??
  I am not convinced with your clarifications, be professional when you are working on some good work. This will sure lead you somewhere.(sorry if I am hurting)Amen

  1. I’m sorry…I had some more “important” work at that time so I gave priority to them and that includes the phone call….and just kept the phone ringing part to keep it funny….and I agree with you…this was not professional work…I could do a lot better than that…. i’ll keep your suggestions in mind…n try to improve…. i hope you are convinced with this clarification/confession…. 🙂

   1. I agree with that but, still- it would look more professional approach if you had edited that part from recording as here it gives impression that you have done it intentionally (agian, I am just pointing out, so you can get more benefit in life and not being critic for the sake. I hope you got my point)I have been where I am now, just due to such guidance from other people who were kind despite my being outspoken to the point of being arrogant!!I am greatful to all of them.
    Wish you best in life always

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s