સાક્ષર કે સલમાન ખાન?

સોબત કરતાં પુસ્તકની બે બાજુનું માન:
વાંચો તો બનો “સાક્ષર” , ને ઉંચકો તો સલમાન-ખાન.

– દળદાર પુસ્તકો ડમ્બેલ તરીકે વાપરી સલમાન ખાન બનવાનો પ્રયાસ કરતો નામનો “સાક્ષર”
“હું SAKSHAR સાક્ષર થાઉં તો ઘણુ ;)”

(પ્રેરણાસ્ત્રોત – સોબત કરતાં શ્વાનની…)

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s