વાર્તામાં વળાંક : સાત પુછડી વાળો ઉંદર

સાત પુછડી વાળો ઉંદર – મિત્રો નુ ચીડવવુ – કંટાળી રોજ એક પૂછડી કાપવી – બધી પુછડી કપાઇ જવા બાદ પણ મિત્રો નુ ચીડવવુ – બોધ

એકવાર એક સાત પુંછડીવાળો ઉંદર હતો. એ શાળા એ જતો તો એને બધા મિત્ર ઉંદર ચીડવતા હતા, “સાત પુંછડી વાળો”. તો ઘરે આવીને એણે એના પપ્પાને કહ્યું. એના પપ્પા ડોક્ટર હતા, તો ઓપરેશન કરીને એક પુંછડી કાઢી દીધી. બીજા દિવસે એ સ્કુલે ગયો તો બધા છ પુછડીવાળો ઉંદર એમ કહી ને ચીડવવા લાગ્યા ફરીથી એના પપ્પાએ ઓપરેશન કરીને બીજી પુછડી કાઢી દીધી. આવુ છ દિવસ ચાલ્યુ, અને છ પુછડી કપાઇ ગઇ. હવે સાતમા દિવસે ઉંદર ગયો અને બધા ઉંદર એને એક પુછડી વાળો કહેવા લાગ્યા, તો પછી એ પણ બધા ઉંદર ને ચીડવવા લાગ્યો કે તમારે પણ એક જ પુછડી. તો બધા ઉંદર એને ચીડવવાનુ બંધ કરી દીધુ , અને ઉંદર ના પપ્પાએ એ કાપેલી છ પુછડી નું દાન “પુચ્છવિહીન ઉંદર શાળા”નાં ઉંદરો ને કરી દીધુ, જેથી છ બાડા ઉંદરને નવી પુછડી મળી ગઇ.

બોધ – પુછડિદાન એ મહાદાન છે. તમારી પુછડી કોઇ પુચ્છવિહીન ઉંદરને નવું જીવન(પુછડી) અપાવી શકે છે.

(નોંધ – આ બોધ ઉંદરો માટે છે, એટલે વધારે ઇમ્પ્રેસ થઇ, પોતાની પાછળ પુછડી શોધવાનાં વ્યર્થ પ્રયત્નો ન કરવા, અને તો પણ મળી જાય પુછડી તો, “પુછડીદાન એ મહાદાન છે” )

4 thoughts on “વાર્તામાં વળાંક : સાત પુછડી વાળો ઉંદર

  1. વાર્તામાં વળાંક ગમ્યો!
    પુછડિદાન એ મહાદાન છે…….સરસ!

    મેં સાંભળેલા એક વર્ઝનમાં વળાંક હજુ વધારે નાટ્યાત્મક હતો.

    બધી પુછડીઓ કપાઈ ગયા બાદ, નિશાળે “ઉંદર બાંડો…ઉંદર બાંડો…” એવું સાંભળીને પરત ફરેલા ઉંદરને એની માએ સમજાવ્યો કે બેટા દરેક ઉંદરને એક જ પુછડી હોય છે તો તું મારી પુછડી લગાડી લે. ઉંદર એક પુછડી લગાડીને નિશાળે આવ્યો તો બધાનું પાછું ચાલુ થઈ ગયું “ઉંદર એક પુછડીયો….ઉંદર એક પુછડીયો….”. ઉંદરે પહેલા તો શાંતિથી સાંભળ્યું, પછી ચીડવનારા પૈકીના એકની ફેંટ પકડી બે ચોઢી દીધી અને બોલ્યો “જો ભઈલા, દરેક ઉંદરને એક જ પુછડી હોય છે અને જો તારા બાપ ને બે હોય ને તો મારી માને એક આલ દેજે”

    બોલચાલમાં વપરાતી ભાષાની મજા છે, કોઈ ખોટુ ના લગાડતા……

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s