હો રાજ મને લાગ્યો ગેરુનો રંગ

Thad

જ્યાં જ્યાં નજર તમારી ઠરે, થડિયુ રંગ્યુ ત્યાં આપડે.
લિમડી ને નાળિયેરીથી ચાલુ કર્યુ ને પછી, બાવળિયુ રંગ્યુ ત્યાં આપડે.

રંગતા થડો આવ્યા વિધ્નો ઘણા તોય,
સિરીઝ પણ રંગીને વેલો પણ રંગી,
ને સળિયુ રંગ્યુ ત્યાં આપડે.
જ્યાં જ્યાં નજર તમારી ઠરે…

પાંચ કિલો ગેરુ તો વાપર્યો અમે થડમાં,
બાકીમાં રંગ્યા થાંભલા અમે 2,
ને નળિયુ રંગ્યુ ત્યાં આપડે.
જ્યાં જ્યાં નજર તમારી ઠરે…

લાલાશ ચકાસવી પણ જરુરી હતી રંગની,
ચકાસવા રંગ અમે કપડુ રંગ્યુ ,
ને પછી કાગળિયુ રંગ્યુ ત્યાં આપડે.
જ્યાં જ્યાં નજર તમારી ઠરે…

રંગીન દુનિયાને વધુ રંગીન બનાવવા,
બહુ શોધખોળની મથામણ વગર,
જે મળ્યુ રંગ્યુ ત્યાં આપડે.
જ્યાં જ્યાં નજર તમારી ઠરે…

વૃક્ષોનાં થડો ગેરુથી રંગવાની સેવા કર્યા બાદ(હા…અમે કોઇ પણ જાતની સેવા વિના સંકોચે કરીએ છે…અને એનુ કોઇ અભિમાન પણ નહિ… 😉 ) સ્ફુરેલી કવિતા. ‘આપડે ‘ એ આધુનિક Gujaratiમાંથી કરેલો શબ્દ પ્રયોગ છે… આ શબ્દ મોટાભાગે પોતાને માન આપવા માટે વાપરવામાં આવે છે…’મેં’ નું સ્વમાનદર્શક બહુવચન… દા.ત. “કોઇ જુએ કે ના જુએ, આપડે તો બોસ મેચ જોવાની જ.” … ‘બોસ’ પણ આધુનિક ગુજરાતી શબ્દ છે…

‘સળિયુ’ – પ્રાસ બેસાડવા માટેનો સળિયાનો(કે પછી ‘નુ’)  સમાનર્થી

‘સિરીઝ’ – થડને વીંટળાયેલ લાઇટની સિરીઝ

Advertisements

2 thoughts on “હો રાજ મને લાગ્યો ગેરુનો રંગ

  1. તમારા બ્લોગની આજે પહેલી વખત મુલાકાત લીધી. પણ, હવે લાગે છે કે મારે અહીં નિયમિત આવવું પડશે

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s