નવરાત્રિનાં અનુભવો – શ્રી લઘરવઘર ઉવાચ

ફોટો કર્ટસી – શ્રી લઘરવઘરભાઇ

ગબ્બર 

બોસ આપડિ જોડે નવરાત્રિ ના બહુ સારા અનુભવો નથી ગબ્બર નિ જ વાત કરીએ પેહલા અમે માટિ ખોદવા જતા તા ગબ્બર બનાવા માટે સાયકલ પાછળ કોથળો ભરાઇ ને માટિ શોધવા નિકળિ પડિએ એક વાર તો બાજુ નિ સોસાયટિ ના ગબ્બર વાળિ ટિમે ભેગિ કરેલિ માટિ ચોરી લાવ્યા તા ગબ્બર નિ આગળ થાળિ મુક્વા માટે એક ટાઇલસ જોઇએ એના માટે એક જણ ના વઁરઁડો અને ઘર બઁધ હતુ એનો ટાઇલસ ઉખાડિ ને લઇ આવ્યા તા આવા તો કઇ એ ગતકડા કરીને ગબ્બર બનાવિએ ઉઘરાયેલા પૈસા ના સોથી વધારે ઉપયોગ રમકડા લાવવામા અને તોરણ પાછળ કરીએ એમાથી એકે બિજી નવરાત્રિ સુધિ જીવતા બચે નહિ એવિ રીતે પતતર ઠોકઇ જાય બે દિવસ પછિ તોરણ પર નો કલર પણ ઉડિ જાય તો પણ એના પાછળ ઇનવેસ્ટ્મેનટ ભરપુર કરીએ 

સોસાયટિ ના ગરબા

અમારા ત્યા ઉભા ગરબા નથી થતા કેમકે બધા આનટિઓ થાકિ જાય છે બેસિ ને ગાય છે એકવાર હુ ઑટલે બેઠો તો એ મહિલા મઁડળ ગરબા ગાતુ તુ મને કે બેટા આવ તુ પણ એક ગરબો ગવડાવ મે ખુશ થૈ ને એક ગરબો ગવડાયો એ લોકો એ તરત આરતિ ચાલુ કરીને ગરબા નો કાર્યક્રમ સમાપ્ત કરી દિધો ત્યારથી આજ સુધિ મારીજોડે કોઇએ ગરબો ગવડાવાનિ હિમત નથી કરી 
ટુકમા 
‘’ મને ગરબા રમતા નથી આવડતુ અને મારા ગાયેલા ગરબા પર કોઇ રમતુ નથી ‘’

પાર્ટિ પ્લોટ ના ગરબા

મને પાર્ટિ પ્લોટ મા ને એમ ગરબા ગાવા નો કોઇ શોખ નથી તો પણ ઘણિ વાર કેમ જાણે લોકો ને એવુ લાગે છે કે આને સારુ આવડતુ હશે એમ કરીને મને ઘરેથી ઉપાડિ જાય છે   

ત્યા પણ ગાવાનિ અલગ મજા હોય છે લોકો માતાજી નિ જગ્યાએ ચઁપલ મુકિ આજુબાજુ કુડાળુ કરીને ગાય ચઁપલ ના ચોરાઇ જવા જોઇએ પારટિ પ્લોટ ના ગરબા તમે કોઇ ધાબા પરથી જુવો તો યુધ્ધ ચાલતુ હોય એવુ લાગે કેટલાએ લોકો કિચડાઇ મરતા હશે હુ તો ત્યા શાતિ થી જવુ મારા જ ગુપ ના એક બે છોકરા છોકરી ઓ ના પગ કિચડિ નાખુ એટ્લે એ લોકો મને બહાર કાઢિ મુકે પછિ શાતિ થી સટૉલ માથી ગરમા ગરમ ખિચુ ખવુ અને ગામ નિ પઁચાત ઠોકુ આ ભાઇ આ સ્ટેપ કરે છે એના કરતા આ સ્ટેપ કરે તો કેવુ આવુ બોલ બોલ કરવાનિ બહુ મજા આવે તો પણ એ લોકો નિ હિમત ને દાદ આપવિ પડે દરવખતે મને કે ચલ ગરબા જોવા એવુ કેહવા આવિ જાય . હુ કહુ શાતિ થી પડ્યા પડ્યા અહિ ટિવિ પર તો બતાવે છે શુ કામ ત્યા જઇ ને દેશનુ પેટ્રોલ બાળવુ તો પણ કોઇ સમજતુ નથી જન જાગ્રુતિ નો અભાવ છે લોકો મા આટ્લો સારો દોસ્ત એમને મલ્યો છે પણ ભગવાને અક્ક્લ જ નથી આપિ એ લોકો ને આ વખતે પણ આ દિવસે અહિ જઇશુ ના પ્લાન બનાવે છે પણ હુ છટકિ જવાનો છુ એવિ કોઇ ને ખબર નથી અને તમે લોકો પણ ના કેતા કોઇ ને .

– શ્રી ભિષ્મક પંડિત (લઘરવઘર અમદાવાદી )

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s