બેરોજગારી

૩ વાગે ઉંઘુ છુ ને ૩ વાગે ઉઠુ છુ.
એલાર્મની ઝંઝટ નૈ, ઉંઘનો આરામ લુટુ છુ.

જોબ ચાલતી હોય તો રોજ દાઢી કરવી પડતી’તી,
દેવદાસ બનવાની ઇચ્છા ક્યાંક ખુણે જઇને પડતી’તી.

હવે તો મનને ઇચ્છા થાય એવી દાઢી રાખુ છુ,
ગાડીનું પેટ્રોલ મોંઘુ પડે છે તો વાહન પાડી(પાડાનું સ્ત્રીલિંગ) રાખુ છુ.

જતો હતો પહેલા દર શુક્રવારે થિયેટરમાં કોઇપણ કાળે,
હવે બસ સોમવારે પાયરેટેડ ડિવિડી લઇ આવુ છુ ભાડે.

બચાવો મને, આ બેરોજગારીની આ પરિસ્થિતિ હું વરસોથી સહુ છુ,
જોબની ચિંતા નથી વિડિયો પાયરસી બચાવવા માટે કહુ છુ.

-Sakshar Thakkar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s