પ્રાસ

“અમે તો કવિતા લખવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં,
લાગણીઓ અકબંધ રાખવા ગયા ને પ્રાસ છુટી ગયો.”
-સાક્ષર

 

આ અંગે કવિશ્રી લઘરવઘર અમદાવાદી નું નિવેદનઃ

 

“અમે તો કવિતા લખવાનો પ્રયાસ કરતા હતાં,

લાગણીઓ અકબંધ રાખવા ગયા ને પ્રાસ છુટી ગયો.

લાગણિ ઓ અઁક્બઁધ રાખવા મા તો લોકો નો શ્વાસ છુટિ ગયો

અને તમે કહો છો કે પ્રાસ છુટિ ગયો?”

4 thoughts on “પ્રાસ

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s