ચપ્પલ – એક શોધ

મુજ ચરણોને ઢાંકે એવું એક પડળ શોધું છું.
મારા પગ પર છે કાદવ, ને હું એક કમળ શોધું છું.

મારા પગને તમે માણસ પણ ગણી શકો જળાશયમાં,
ડુબી જવું છે એમને , એમના માટે વમળ શોધું છું.

કોઇ પણ જાતનાં જોડાનો હું ઇચ્છુક છું હવે,
સુંદર મળે તો ઉત્તમ, નહિ તો લઘરવઘર શોધુ છું.

જે ગ્રુહ સમરાંગણે વંદાને પણ કચડશે,
એવો એક વીર, એક યોદ્ધા, ચપળ શોધું છું.

Advertisements

2 thoughts on “ચપ્પલ – એક શોધ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s