ઓલિમ્પિક્સ — એક કવિતા

ચીને કર્યુ છે આ વખતે બધા દેશો ને વેલકમ,
ભવ્ય સમારંભ રાખી તોડી નાંખ્યા બધાનાં ભ્રમ.

છોકરું ટી.વી. સામેથી માથુ પણ નથી ખસેડતું,
ક્યારની મા એની કહે છે “જમ બેટા જમ”.

જાન લેવા આવ્યા’તા ને ગોળાફેંક કરી જતા રહ્યા,
ઓલિમ્પિક્સ નાં માહોલમાં રંગાઇ ગયા ખુદ યમ.

વિશ્વયુદ્ધ કરો તો આવુ કરો , રમતાં રમતાં,
ગોલ્ડમેડલો લાવો ને બતાવો તમારો દમ.

ઇન્ડિયા જીતે ગોલ્ડમેડલ તો આપણે ભારતીય,
ને બીજો કોઇ દેશ જીતે તો ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ’.

Advertisements

3 thoughts on “ઓલિમ્પિક્સ — એક કવિતા

 1. જાન લેવા આવ્યા’તા ને ગોળાફેંક કરી જતા રહ્યા,
  ઓલિમ્પિક્સ નાં માહોલમાં રંગાઇ ગયા ખુદ યમ.

  વિશ્વયુદ્ધ કરો તો આવુ કરો , રમતાં રમતાં,
  ગોલ્ડમેડલો લાવો ને બતાવો તમારો દમ.

  ઇન્ડિયા જીતે ગોલ્ડમેડલ તો આપણે ભારતીય,
  ને બીજો કોઇ દેશ જીતે તો ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ’.

  vaah .. 😀 … majaani vaat kari dost …

 2. ઇન્ડિયા જીતે ગોલ્ડમેડલ તો આપણે ભારતીય,
  ને બીજો કોઇ દેશ જીતે તો ‘વસુધૈવ કુટુમ્બકમ’.

  વાહ, સરસ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s