પત્નીને મારી કોમ્પ્યુટર હોવાનો વ્હેમ છે…

બે દિવસ પહેલાં જ શ્રી અધીર અમદાવાદીની એક રચના પોસ્ટ કરી હતી… આજે પણ એમની જ એક નવી રચના માણો.

૩૮૬નુ પ્રોસેસરને ૬૪ એમ્ બી. રૅમ છે.
પત્નીને મારી કોમ્પ્યુટર હોવાનો વ્હેમ છે.

તોયેએ કેમ ગરમ થઈ જાય છે????
ચાર ચાર તો નાખ્યા ઘરમાં ફેન છે.

સ્પીડ ઓછી છે નેટ્ની જેમ્ એની
લાગે છે જાણે મગજમાં ટ્રાફિક જૅમ છે

ટીવીને નેટ સર્ફિંગમાં એ તો એક્સ્પર્ટ
ને ચોક્ડીમાં સર્ફના પડીકા એમનેમ છે

બૅકગ્રાઉન્ડમાં ચાલતા ‘અધીર’ના પ્રોગ્રામોને હેન્ગ કરે
આતો પત્ની છે કે સસરાએ મોક્લેલ સ્પેમ છે?

© અધીર અમદાવાદી
“નકલી અમદાવાદીઓ અને ગાયોથી ચેતતા રહેજો!”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s