વરસાદ ભિડુ તુઁ ક્યારે વરસે રે?

ગુજરાતી હાસ્ય લેખન કોમ્યુનિટીનાં કચરા કવિ સંમેલનમાં વરસાદ વિષયે મારી રચના…

તારા વગર અહિઁ લોકો તરસે રે,
વરસાદ ભિડુ તુ ક્યારે વરસે રે?

બહુ જોઇ બોસ અમે તારી વાટ,
અગાસીથી લાવી દીધા નીચે અમે ખાટ,
આવવાનુઁ મુરત તારુ કયા વર્ષે રે?
…વરસાદ ભિડુ તુ ક્યારે વરસે રે?

બાળકોએ તૈયાર કરી દીધી હોડી,
ચાતકની આંખો થઇ રાહ જોઇ પહોળી,
એની અરજી તું ક્યારે કાને ધરશે રે?
…વરસાદ ભિડુ તુ ક્યારે વરસે રે?

ખેડુતની મહેનતને ફળ તો આપ,
હાથે કરી શા માટે વહોરે છે પાપ,
આમ ને આમ કેટલા ખેડુ મરશે રે?
…વરસાદ ભિડુ તુ ક્યારે વરસે રે?

-સાક્ષર ઠક્કર

IN MEMORY OF SUCH FARMERS
—> Crop failure: farmer commits suicide in Gujarat
http://www.hindu.com/2006/07/01/stories/2006070104681500.htm

Advertisements

4 thoughts on “વરસાદ ભિડુ તુઁ ક્યારે વરસે રે?

  1. Tari chelli line ankh ma ashu lavi de che dost..kash, varsad ke bhagwan jo kharekhar sambhadi sakto hot to?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s