શોલે — એક કવિતા

Sholay

ગુજરાતી હાસ્ય લેખન કોમ્યુનિટીનાં કચરા કવિ સંમેલનમાં શોલે વિષયે મારી રચના…

(રાગ – એકડો સાવ સળેખળો)

સાંભો સાવ સુકલકડો ને,
ગબ્બરનો મોટો અડ્ડો.
જય-વીરુ એવા ભૈબંધ,
ના કરે ક્યારેય ઝગડો.

સાંભો સાવ સુકલકડો ને…

બસંતી તો ગબ્બર સામે નાચે તા-તા-થૈ,
કાલિયાની ગબ્બર સામે હાલત બગડી ગૈ.

સાંભો સાવ સુકલકડો ને…

વીરુ બંદુક શિખવાડીને બસંતીને પટાવે,
જયવિરુ હરખાય જ્યારે ઠાકુર તિજોરી બતાવે.
સાંભો સાવ સુકલકડો ને…

સિક્કાથી ઉલ્લુ બનાવી જય શહીદ થ્યો,
વીરુ બદલો લેતો એમાં ઠાકુર પહોંચી ગ્યો.

સાંભો સાવ સુકલકડો ને…

Advertisements

One thought on “શોલે — એક કવિતા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s