વરસાદ પહેલાનો બાફ

અત્યારે વરસાદની મોસમ છે તો જરાક એની પર ૪ લાઇનો લખી દીધી, જો કે વરસાદ વિશે નથી લખી વરસાદ વિશે તો બધા જ કવિતાઓ લખે છે… આ તો છે વરસાદની પહેલાનાં બાફ વિશે…
થોડી થોડી વારે તમે અમને અડતાં હતાં,
“દાઝી ગઇ” એમ કહીને પાછા બળતાં હતાં,
એ તો તમે સુંદર પરપોટા સમજી બેઠા’તા અમને,
અમે તો વરસાદ પહેલાંનાં બાફથી ઉકળતાં હતાં.

– સાક્ષર

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s